0
Znš snad njak motiv pro opuštn vlastn zl cesty?

7.10.2021 18:50:57 (360 dnů, 17 hodin a 28 minut)

Ped pr lety jsem se v lnku "životn motivace" ptal na motivy lid k nkterm vcem k životu a popisoval motivaci, kterou mme k životu my. V lnku Pokn nebo ltost jsem popisoval zmnu, kterou pinesl do našeho života Bh a v em ta ... Více

0
Stupid is as stupid does.

7.10.2021 16:33:24 (360 dnů, 19 hodin a 45 minut)

Hšn nvyky totiž u lovka nevymiz pes noc! Stle je ve he i možnost, že se lovk neosvd, že Boha zarmout."Toto je realita pozemskho života každho lovka bez vjimky.°°°Jdi ... Více

0
Nechtj slyšet???

3.10.2021 17:20:26 (364 dnů, 18 hodin a 58 minut)

1.Jan 5:20...A vme, že Bož Syn pišel a dal nm schopnost zntpravho Boha, a tak jsme v nm, totiž v jeho SynuJežši Kristu. On je ten prav Bh a vn život.  Jan byl lovk nesmrn citov a k Pnu Ježši ml ze všech uednk nejbližšvztah. Proto se tak neschovval, ale šel až ke kži, aby i v ... Více

0
Pro zdejš nbožensk a nenbožensk pavdce.

3.10.2021 12:50:17 (364 dnů, 23 hodin a 29 minut)

Ped narozenm jsi neexistoval. Bylo jenom przdno a nebyt. Pak jsi se zrodil a a jsi. Zniehož nic z nihilistickho przdna jsi zde. Pemšlš a hledš rzn nbožensk, filosofick  odpovdi na to co bude až zemeš a zase znovu nebudeš. Hledš marn. Marn hledš smysl a perspektivu svho byt ... Více

0
Pro apoštolov zvstovali, že Ježš je Mesiš ? Pro ne Bh ?

2.10.2021 22:00:28 (365 dnů, 14 hodin a 18 minut)

Zajmaly by m vaše nhledy, ppadn biblick argumenty, pro si myslte, že takto apoštolov Ježše ... Více

0
Stupid is as stupid does.

2.10.2021 21:59:31 (365 dnů, 14 hodin a 19 minut)

Hšn nvyky totiž u lovka nevymiz pes noc! Stle je ve he i možnost, že se lovk neosvd, že Boha zarmout."Toto je realita pozemskho života každho lovka bez vjimky.°°°Jdi ... Více

0
Oernit pamtku zesnulho bratra hchem nen???

1.10.2021 11:01:19 (367 dnů, 1 hodinu a 17 minut)

  Jednou jsme veshromždn studovali rzn pbhy a zamšleli se nad nimi. Jeden pbh,kter byl krtce popsn, byl o muži, kter byl vženm vcm. Pracoval pro sbor,byl aktivn a lid si ho vžili. Celkem nikdo nemohl o nm ci nic špatnho. Jednohodne však nhle zemel. Žil asi sm, neml ženu a rodinu. V ... Více

0
Bible mla opt pravdu, ateist prohrli

30.9.2021 11:20:50 (368 dnů a 58 minut)

Bible se opt ukzala jako literatura faktu, kde vše, každ daj, pesn sed s historickmi udlostmi. Tentokrt dkaz v Sodom a Gomoe, kterou zniil Bh naštvan na sodomity, to je na lidi provozujc anln styk. "Zkza Sodomy a Gomory zejm nen vmysl. Vdci odhalili stopy po ... Více

0
Stupid is as stupid does.

30.9.2021 11:20:19 (368 dnů a 58 minut)

Hšn nvyky totiž u lovka nevymiz pes noc! Stle je ve he i možnost, že se lovk neosvd, že Boha zarmout."Toto je realita pozemskho života každho lovka bez vjimky.°°°Jdi ... Více

0
Zjeven Janovo 3, 15-16

29.9.2021 01:04:08 (369 dnů, 11 hodin a 15 minut)

>>Pi tomto ktu se rod nov lovk - kesan - všechno to star v nm po Adamovi je zlikvidovno - pohbeno. Ve ktu zemel a byl pohben neddic ( vyhnanec z rje) - z vody ktu vstv spolu s Kristem (pro zsluhy Krista) lovk nov - dt Bož, ddic nebeskho ... Více

0
Co by dnes apoštol Jan vytknul crkvm?

29.9.2021 01:03:39 (369 dnů, 11 hodin a 15 minut)

Vera jsem shldnul na TV Art film Klr. Docela jsem sezhrozil  a uvdomil si, jak je dobe, žeu ns ždn crkev nem takovou moc a postaven jako v Polsku. Kdybych bylnevc, upevnilo by mi to nevru v Boha. Logicky si lovk polož otzku, jakse mže takov organizace považovat za svatou a že m prvo ... Více

0
Komunikan šum a jeho vliv

22.9.2021 09:35:41 (376 dnů, 2 hodiny a 43 minut)

V Markov evangeliu je uveden tento pbh: · 47Akdyž nastal veer, byla lo daleko na moi a on jedin na zemi. · 48Spatilje zmožen veslovnm, nebo vtr vl proti nim; tu k nim ped svtnm krelpo moi ... Více

0
Sexuln peexponovan

22.9.2021 09:35:13 (376 dnů, 2 hodiny a 44 minut)

Jsem ve sboru vedouc již mnoho let. Chodma modlm se. Dokola se zabvm myšlenkou co moje sexualita aBh.Strašn se mi lb ženy a sex. Pod bych to dlal. A podsi to dlm. Mm to hrozn rd a ukliduje ... Více

13
Vychz ze Star smlouvy smlouva Nov - anebo rabnsk judaismus?

22.9.2021 01:31:26 (376 dnů, 10 hodin a 47 minut)

Vždy jsem ml za to, že ze Star smlouvy vychz smlouva Nov. Považoval jsem to za pirozen. Nikdy jsem nad tm neuvažoval. Bral jsem to jako axiom, že dvma body prochz jedin pmka. Pak ale na tyto strnky zavtal ze synagogy jeden konvertita k judaismu a zaal zde prosazovat tezi nadazenosti judaismu ... Více

0
Kdo je mj bližn?

22.9.2021 01:30:28 (376 dnů, 10 hodin a 48 minut)

Všichni znme Podobenstv o milosrdnm Samaritnovi, ale pro jistotu si ho znovu uvedeme:Tu vystoupil jeden zkonk a zkoušel ho: „Miste, co mm dlat, abych ml podl na vnm život?” Ježš mu odpovdl: „Co je psno v Zkon? Jak to tam teš?” On mu ekl: „Miluj ... Více

0
Stupid is as stupid does.

21.9.2021 09:45:26 (377 dnů, 2 hodiny a 33 minut)

Hšn nvyky totiž u lovka nevymiz pes noc! Stle je ve he i možnost, že se lovk neosvd, že Boha zarmout."Toto je realita pozemskho života každho lovka bez vjimky.Vš otec je bel a vy chcete dlat, co on žd. On byl vrah ... Více

0
Mp3 NZ Rohkov preklad NEREVIDOVAN

21.9.2021 09:44:27 (377 dnů, 2 hodiny a 34 minut)

https://www.dropbox.com/sh/ww19du18aek2ccu/AACpGtPWG77u7bP-VnUMBH2Ja?dl=0&fbclid=IwAR1dpVY5KP2lkd0nyQt09MqsWZ9Uh7b0hXZK-XDeSlf01juWSF7qxPr-YtM ... Více

0
Koi uplakan oi.

16.9.2021 01:36:38 (382 dnů, 10 hodin a 42 minut)

   Nikdy jsme domanemli ždn domc zvtko  a anijsme  s nim takovm nepotali. Naše dcerana venkov je ps a koi mma. M pejska a ti koky. Nedvno j nkdo za plotvhodil malinkho kotko, cel ern a star tak šest tdn. Vzala ho dom.Bylo hladov  a potebovalo ošetitveterinem. Všeho ... Více

0
Nikdy se asi na ktu nedohodneme.

16.9.2021 01:35:42 (382 dnů, 10 hodin a 43 minut)

Tady se stle dohadujeme o ktu a nakonec stejn nedochzmek pravd. Pn Ježš pece prohlsil o dtech: · Matouš 19, 14Ježšvšak ekl: „Nechte dti a nebrate jim jt ke mn; nebo takovm patkrlovstv nebesk.“ ·  Marek ... Více