0
Modlit se pouze k Otci ? Nebo i k Synu ? I k Duchu svatmu ?

14.6.2019 09:55:46 (2 dny, 6 hodin a 58 minut)

Ptel, jak vnmte tyto otzky ? Jak se prakticky k nm stavte, sv modlitby smujete ke komu ? A ... Více

0
Co je pravda a co je podvod?

14.6.2019 09:55:18 (2 dny, 6 hodin a 58 minut)

26Když jedli,vzal Ježš chlb, požehnal, lmal a dval uednkm se slovy: „Vezmte, jezte,toto jest m tlo.“ ·  27Pak vzalkalich, vzdal dky a podal jim ho se slovy: „Pijte z nho ... Více

0
Vtr mus vanout, když my chceme?

9.6.2019 21:25:54 (6 dnů, 19 hodin a 27 minut)

TZV. CHARISMATICI ZCELA OTOILI (ZFALŠOVALI) JEŽŠV VROK O DUCHU SVATM “VTR VANE, ... Více

0
Obrate se

9.6.2019 21:25:26 (6 dnů, 19 hodin a 28 minut)

  ,,Kdo v, co je init dobr a nein, bude bit. Kdo nev co je init dobr a nein to, bude bit mn."  ,,  Proto jsem vm ekl, že zemete ve svch hšch. Nebudete-li vit, že ‚j jsem,\\\' zemete ve svch hšch."(Jan 8,24),,  Vždy ten, kdo vstoupil do jeho odpoinku, ... Více

0
Katolick crkev lobbovala proti novele zkona. Ten ml pomoci obtem sexulnho

7.6.2019 21:25:26 (8 dnů, 19 hodin a 28 minut)

odkaz ... Více

0
Vyžaduje Bh dtskou ob?

7.6.2019 21:24:58 (8 dnů, 19 hodin a 28 minut)

Žijeme ve svt, kde nejen dtsk ob nen bohužel nicvjimenho. Nsledujc slova pochzej od jednoho syna misione. Ped asem jsem byl pozvnna setkn žen a muž zastupujcch nkolik desetilet misijn prce. Jako dtijsme byli poslni do interntnch škol a hostel, protože naši rodie šilievangelium. Dnes mi to ... Více

0
Psmo kesanskch bsn

5.6.2019 09:05:59 (11 dnů, 7 hodin a 47 minut)

HanaHnilicov: BsnX. Recituj:Hana Hnilicov a ptel Hudebndoprovod: Markta a Petr ... Více

0
Co vlastn ekl Pn Ježš Mart?

3.6.2019 08:55:18 (13 dnů, 7 hodin a 58 minut)

Chtl bych se zamyslet  nad pbhem, kter se odehrl v Betanii.Betanie byla vesnika asi 3 kmod Jeruzalema  na vchodnm pat horyOlivetsk A tady bylo msto  a prosted, kde Pn Ježš zažil žasnou lsku lid ke sv osob, tady sectil jako  doma a to hlavn dkysourozenc Lazara, ... Více

0
Jsi navždy mj..

2.6.2019 17:40:24 (13 dnů, 23 hodin a 13 minut)

Je to velk neštst u mskch katolk, kterm bylo nalhan, že spsa se odehraje až na konci jejich života, a že mus konat dobr skutky, aby si spsu na konci života zasloužili.Jeden zdejš katolk tento svj nešastn duchovn stav vyjdil ... Více

0
„J jsem vzkšen i život,“

2.6.2019 17:39:30 (13 dnů, 23 hodin a 14 minut)

         „J jsem vzkšen i život,“ ekl j Ježš. „Kdo v ve m, i kdyby zemel, bude žt. A každ, kdo žije a v ve m, nezeme navky. Vš tomu?“ (Jan 11,25,26)   Kdo v v Ježše a nežije duchovn, ale tlesn, viz. sedm kapitola ... Více

0
A SVEDOU MNOH . . REAKCE NA KNIHU ALEŠE FRANCE

2.6.2019 17:38:35 (13 dnů, 23 hodin a 15 minut)

Pokusm se zde rekonstruovat pvodn text z r. 2006, kter byl pi zmnch na serveru znehodnocen.Se zjmem jsem si peetl vzcnou knihu Aleše France. Ke kapitole 6 a 7 tkajc se spiritismu a okultismu bych chtl nabdnout k vaze toto: Biblick texty užit v ... Více

0
Dv krlovstv

29.5.2019 18:55:21 (17 dnů, 21 hodin a 58 minut)

  Dv krlovstv, jedno doasn, jedno vn. Zde na GS se v komentch pehazuj slova psma jako psek z jedn hromady na druhou. Co myslte, ve kterm krlovstv se to dje?     V listu Galatskm Pavel pše, že psmo uzavelo všechny pod hch. Na tu pedešlou otzku již tm pdem nemusm ani ... Více

0
Peklo si vytvme my sami tady na Zemi.

29.5.2019 18:54:53 (17 dnů, 21 hodin a 58 minut)

Pokud nco mže odlouit lovka od Boha, tak je to peklotady na zemi. Vlky a jin zla….. A to peklo vytv sami lid. A to i lid,kte maj plnou hubu Boha. Kolik zla zpsobili prv takov lid. A prvtakov peklo lidi odlou od Boha. Mnoho lid pestalo vit v Boha, kdyžvidli, jak se ti dajn zbožn chovaj. ... Více

0
O univerzln spse podle sv. Izka Syrskho

29.5.2019 18:54:25 (17 dnů, 21 hodin a 59 minut)

Poslednpspvek uživatele Leonet mi pipomnl uen Izka Syrskho, jednoho z nejvtšchsvtc ran kesanskho Blzkho vchodu. Žil v 7. stolet, narodil se v Kataru,ale vtšinu života prožil v Irku, kde byl krtce biskupem v Ninive, apak v zpadnm rnu (podle jinho pramene v Egypt). ... Více

0
Osobn zodpovdnost

29.5.2019 14:35:22 (18 dnů, 2 hodiny a 18 minut)

     Ve svt se dneska mluv nap všemi skupinami lid o osobn zodpovdnosti. Jde o zodpovdnost za skutky a chovn každho jednotlivce vi spolenosti ostatnch lid, v nboženstvch vi pslušnmu bohu toho konkrtnho nboženstv, potom je to politika a zodpovdnost vi vldm a zkonm dan zem. V ... Více

0
Modr krž 2019 /MK/

28.5.2019 09:55:18 (19 dnů, 6 hodin a 58 minut)

Vžen teni,  tmto vs chci varovat ped Modrm kržem. Mluvm z vlastn zkušenosti a zkušenosti mch ptel. Tady mal prvodce, co jsme zažili:1. nadazenost- lkn na nco opravdovjšho, než je v crkvi, kde je vše "chladn a formln" /což mže bt nkdy pravda/, dostvte osobn pi2. zk ... Více

0
Zodpovdnost

28.5.2019 09:54:21 (19 dnů, 6 hodin a 59 minut)

   Svdm o sv zodpovdnosti vi Bohu. Co to je zodpovdnost?    Když nkomu nkdo nco slb, že udl, tak je v tom slibu zodpovdn za to, co slbil, že udl. Pokud to udl, tak je zodpovdn vi tomu, komu to slbil, ale když to neudl, to z rznch dvod, tak je vi tomu, komu to slbil ... Více

0
Znamen peklo odlouen od Boha?

28.5.2019 09:53:25 (19 dnů a 7 hodin )

"Vyrstal jsem vnboženskm prosted plnm dsu a strašen vnmi muky za plnho vdom. Mounejsilnjš motivaci ke sprvnmu životu nebyla realita lsky nebo dvra vJežšv život, ale strach z pekelnho ohn a zatracen." Nejsou to m zkušenosti, opsal jsem to z jedn knžky.Bohužel mm nkdy dojem, že ... Více