0
Novinky v ošetřovném po dobu nouzového stavu

30.9.2021 02:40:39 (270 dnů, 22 hodin a 27 minut)

... Více

0
Vláda schválila program na ochranu zaměstnanosti

30.9.2021 02:40:37 (270 dnů, 22 hodin a 27 minut)

Museli jste v důsledku nařízení vlády zavřít restauraci nebo kadeřnictví? Zastavili jste výrobu, protože nemáte komu prodávat nebo naopak od koho nakupovat suroviny? Jsou Vaši zaměstnanci v karanténě nebo doma s malým dítětem? Potom by Vám mohl pomoci některý z bodů ... Více

0
Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

30.9.2021 02:40:34 (270 dnů, 22 hodin a 27 minut)

Je pochopitelné, že ženy, které očekávají dítě s mužem, za něhož nejsou provdány, se mohou mnohdy ocitnout v nelehké situaci. Proto občanský zákoník stanoví, že otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu ... Více

0
Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

30.9.2021 02:40:32 (270 dnů, 22 hodin a 27 minut)

Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon o obětech trestných činů, což se promítlo i v řadě dalších souvisejících právních předpisů, a to zejména v trestním řádě, který přiznává poškozeným v trestním řízení s ohledem na tento zákon některá nová ... Více

0
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

30.9.2021 02:40:30 (270 dnů, 22 hodin a 27 minut)

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), a to bez ohledu na to, z jakého důvodu pracovní poměr skončil a zda jej ukončil zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec. Kromě toho musí zaměstnavatel na ... Více

0
Jak vrátit či reklamovat nevhodný dárek

30.9.2021 02:40:28 (270 dnů, 22 hodin a 27 minut)

Mnoho událostí je tradičně spojováno s obdarováním blízkých, ať se již jedná o Vánoce, sňatek, narozeniny, svátky nebo jen chuť dárce potěšit svého nejbližšího. Ne vždy je však dobrý úmysl dárců shledán s nadšením, někdy obdarovanému daná věc prostě nesedí, ... Více

0
Za škodu způsobenou orgány veřejné moci odpovídá stát

30.9.2021 02:40:25 (270 dnů, 22 hodin a 27 minut)

Na základě zákona č. 82/1998 Sb. odpovídá stát za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním nebo nesprávným úředním postupem. ... Více

0
Specifika timesharových smluv

30.9.2021 02:40:23 (270 dnů, 22 hodin a 27 minut)

V minulých letech svět zachvátil doslova boom tzv. timesharových smluv. Co timeshare konkrétně znamená? Jedná o smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Rozdíl oproti standardním nájemním smlouvám spočívá ... Více

0
Obnova řízení může zvrátit pravomocné rozhodnutí soudu

30.9.2021 02:40:21 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Současná právní úprava přiznává účastníkům řízení několik opravných prostředků, kterým se mohou bránit proti rozhodnutím v občanskoprávním řízení. Nejzákladnějším dělením opravných prostředků je jejich rozlišování na řádné a mimořádné. Mezi řádné ... Více

0
Obecně k závazkům z deliktů

30.9.2021 02:40:19 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Aby mohl někdo nést odpovědnost za způsobenou škodu, vyžaduje se naplnění několika předpokladů, mezi něž patří protiprávní jednání či protiprávní událost, existence škody, příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou a zavinění původce škody, ... Více

0
Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

30.9.2021 02:40:16 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Ti, kteří sdílejí společnost domácnost se zadluženými osobami, mají často obavy, že v případě, že dojde k nařízení exekuce na majetek povinného, nebude exekutor rozlišovat, který majetek je dlužníka a zabaví i majetek ... Více

0
Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

30.9.2021 02:40:14 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a to na návrh účastníka řízení nebo i bez ... Více

0
Procesní vady soudního řízení lze napravit žalobou pro zmatečnost

30.9.2021 02:40:12 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Žaloba pro zmatečnost patří v občanskoprávním řízení spolu s dovoláním a obnovou řízení mezi mimořádné opravné prostředky, tedy prostředky, kterými lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu. Zatímco dovolání slouží k především nápravě nesprávného právního ... Více

0
Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

30.9.2021 02:40:10 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Vedle kupní smlouvy je smlouva o dílo jedním z nejčastěji uzavíraných dvoustranných závazkových smluvních vztahů. Rozdílnost smlouvy o dílo od kupní smlouvy lze spatřovat především v tom, že v době uzavírání smlouvy o dílo, předmět plnění ... Více

0
Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

30.9.2021 02:40:08 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Pracovní poměr může v zásadě zaniknout několika způsoby, a to vzájemnou dohodou obou stran pracovněprávního vztahu, zrušením pracovního poměru ve zkušební době, jednostrannou výpovědí, při níž musí být dodržena výpovědní doba, uplynutím doby, na kterou byl pracovní ... Více

0
Kupní smlouva na věc movitou

30.9.2021 02:40:05 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných dvoustranných smluv, mezi jejíž základní náležitosti patří označení smluvních stran, specifikace předmětu koupě a určení ceny. Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení. ... Více

0
Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, ve svém rozhodování však není neomezený

30.9.2021 02:40:03 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, směnou je pak myšlena část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec ... Více

0
Právo na život a jiná osobnostní práva v českém právu

30.9.2021 02:40:01 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Osobnostní práva jsou práva společná každému člověku, která se nabývají narozením a zanikají smrtí. Ochrana osobnosti je zakotvena v několika právních předpisech, a to zejména v Listině základních práv a svobod a občanském zákoníku, ale i například v zákoníku práce. ... Více

0
Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

30.9.2021 02:39:59 (270 dnů, 22 hodin a 28 minut)

Je zřejmé, že zaměstnanec nemůže svou práci vykonávat v kuse po celou stanovenou pracovní dobu, ale naopak během plnění svých pracovních úkolů potřebuje přiměřenou pauzu nejen na jídlo, ale i na oddech. Stejně tak je nezbytné, aby měl zaměstnanec volno mezi jednotlivými ... Více