0
Jak postupovat před uzavřením manželství

30.9.2021 02:34:02 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Informujte se vzájemně o zdravotním stavu, charakterových vlatnostech, majetkových poměrech a závazcích, uzavřete předmanželskou smlouvu, dohodněte se na hospodaření a ... Více

0
Kvitance – návrat ke starému termínu přinesl nové problémy

30.9.2021 02:34:00 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

V NOZ došlo k velkým změnám také u institutů, které nejsou obecně příliš známé, což může představovat i různě skryté nástrahy. Mezi takové instituty řadíme například i ... Více

0
„Vypečené“ recepty aneb jak odstoupit od distanční smlouvy

30.9.2021 02:33:58 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Paní Malinová je vášnivou kuchařkou. Když jí jednoho dne telefonicky oslovila společnost Naběračka s.r.o. a její zaměstnankyně jí nabídla zakoupení unikátní kolekce receptů s názvem Tradiční poctivé vařeníčko, řekla si, že by to mohla být příležitost, jak překvapit ... Více

0
Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

30.9.2021 02:33:56 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Pokud se současný či bývalý zaměstnavatel nachází v insolvenčním řízení, zaměstnanci jsou chráněni jednak zákonem na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kdy jim Úřad práce vyplatí část neuhrazených mzdových nároků za stanovených podmínek, ... Více

0
Podmínky nároku na ošetřovné

30.9.2021 02:33:53 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění je důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance, po kterou musí zaměstnavatel omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Po tuto dobu však ... Více

0
Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

30.9.2021 02:33:51 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Největší nárůst dopravních přestupků je zaznamenán v překročení povolené rychlosti, v daném místě. Řidič, který nedbá na pravidla silničního provozu a jede vyšší rychlostí, než je mu zákonem povolena, ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní řidiče a popřípadě chodce, ... Více

0
Reklamace podle nového občanského zákoníku

30.9.2021 02:33:49 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Manželé Malinovi přijeli ze čtrnáctidenní dovolené z Chorvatska. Po náročné a vyčerpávající cestě se pan Malina rozhodl konečně usadit v jeho pohodlném křesle a pustit si svůj oblíbený seriál, který po dobu dovolené neviděl. Nicméně po zapnutí televize, kterou si koupil ... Více

0
Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

30.9.2021 02:33:47 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Máte vůči dlužníku pohledávku zajištěnou jeho majetkem a v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek a na majetek prohlášen konkurz nebo povoleno oddlužení? Insolvenční zákon stanoví pro uplatňování a uspokojení zajištěných pohledávek jiný režim než pro ostatní ... Více

0
V době pracovní neschopnosti se nelze evidovat na úřadu práce

30.9.2021 02:33:44 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Každá fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště, a která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru nebo osobou samostatně výdělečně činnou či nevykonává některou z činností vyjmenovanou zákonem o zaměstnání, má právo na ... Více

0
Neplatná výpověď z nájmu bytu = právo na ochranu u soudu

30.9.2021 02:33:42 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Paní Kamila Borůvková si pronajala malý a útulný byt v klidné části města. S pronajímatelem Malinou uzavřela písemnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Po pěti měsících Kamilu Malina Kamilu osobně navštívil a sdělil jí, že byt nutně potřebuje pro svou dceru a současně ... Více

0
Autorský zákon stanoví, ve kterých případech má autor právo na ochranu svého díla

30.9.2021 02:33:40 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Tomu, kdo vytvoří nějaké dílo, poskytuje ve většině případů zákon ochranu v podobě autorských práv. Autorská práva upravuje především autorský zákon, ochranu autorských děl lze však nalézt i v dalších předpisech jako je například trestní zákoník. V tomto ... Více

0
Těžkou finanční situaci při úmrtí blízké osoby může překlenout vdovský či sirotčí důchod

30.9.2021 02:33:38 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Úmrtí partnera či rodiče může kromě značné emocionální ztráty znamenat i ztížení sociální situace, a to především v případech, kdy byl pozůstalý na zemřelém finančně závislý. Kromě jiných dávek státní pomoci pamatuje zákon na tyto osoby prostřednictvím ... Více

0
Vykázat násilníka z domu mohou i šestnáctiletí

30.9.2021 02:33:36 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Domácí násilí je zcela jasný a srozumitelný pojem, přesto není v žádném právní předpise přímo definován. Za domácí násilí se obecně považuje stupňující se opakované násilí, které může mít různé projevy od týrání a zanedbávání dětí, až po nejčastější ... Více

0
„Vykutálený“ pronajímatel bytu

30.9.2021 02:33:33 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Manželé Josef a Lívie Malinovi v městském bytě bydleli už více než třicet let. Okna jejich bytu směřovala na magistrálu nacházející se jen několik málo desítek metrů od jejich domu. Denní provoz tisíců aut, hluk a výfukové plyny manžele Malinovy trápil dlouhodobě, a ... Více

0
Povinnost hrazení nákladů soudního řízení jde k tíži neúspěšné strany sporu

30.9.2021 02:33:31 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

V každém soudním řízení jeho účastníkům vznikají náklady, které musí uhradit. Mezi obvyklé náklady soudního řízení patří zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, ... Více

0
Vyjádření odborníka: kauza Kramný je ojedinělá

30.9.2021 02:33:29 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Soudní proces s Petrem Kramným, který je obžalován z vraždy manželky a dcery v Egyptě, hýbal v minulých týdnech veřejným míněním nejen v Ostravě. Krajský soud v Ostravě hlavní líčení odročil na letošní září. Deník se zeptal na některé detaily případu či strategii ... Více

0
Pravidla exekuce movitých věcí

30.9.2021 02:33:27 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

V případě, že dlužník neplní řádně a včas své závazky, mnohdy nezbývá věřiteli nic jiného, než se svým nárokem obrátit na soud a posléze na exekutora. Nejčastěji postihuje exekutor účet a mzdu či plat povinného, neboť to je nejrychlejší cesta, jak uspokojit ... Více

0
Výkon trestu odnětí svobody lze podmíněně odložit

30.9.2021 02:33:24 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Trest odnětí svobody je bezpochyby nejpřísnějším trestem, který lze v trestním řízení uložit, trestní zákoník však dává některým odsouzeným možnost se tomuto trestu vyhnout, a to v tom smyslu, že výkon trestu odnětí svobody odsouzenému ... Více

0
Ústavní stížnost může být poslední šancí na úspěch ve sporu

30.9.2021 02:33:22 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Ústavní stížnost je určena zejména pro osoby, které mají za to, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byly účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno jejich základní právo nebo svoboda zaručené ... Více

0
Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče

30.9.2021 02:33:20 (276 dnů, 8 hodin a 6 minut)

Pravděpodobně již každý zaznamenal, že zákon o silničním provozu prošel poměrně rozsáhlou novelou, která nabyla účinnosti dne 19. ledna 2013 a jež měla za úkol zejména eliminovat výmluvy řidičů na to, že dopravní přestupek spáchala jim osoba blízká. V čem přesněji ... Více