0
Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

30.9.2021 02:39:56 (368 dnů, 11 hodin a 56 minut)

V případě, že někdo jinému způsobí škodu na zdraví, a to i nedbalostně, například při autonehodě, je vždy původce škody povinen poškozenému vzniklou škodu nahradit, bez ohledu na to, že kromě toho může nést i trestněprávní odpovědnost. Škoda na zdraví je mnohdy ... Více

0
Mediace jako alternativa soudního řízení

30.9.2021 02:39:54 (368 dnů, 11 hodin a 56 minut)

Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu tak, aby jim ... Více

0
Zajištění dluhu

30.9.2021 02:39:52 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Při vzniku jakéhokoliv závazku bývá častou praxi smluvních stran splnění dluhu zajistit některým ze zajišťovacích prostředků, kterých současná právní úprava nabízí nespočet. Každý z nich má jiné výhody a věřitel by měl zvolit vždy ten, který nejlépe zaručí, že ... Více

0
Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení

30.9.2021 02:39:50 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

V téměř každém trestním řízení je nutné k objasnění některých skutečností projednávaného trestného činu předvolat svědky. Podle zákona je každý povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o ... Více

0
Podmínky vzniku a zániku členství v bytovém družstvu

30.9.2021 02:39:47 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Bytové družstvo je právnickou osobou, která tvoří společenství neuzavřeného počtu osob založeného za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Právní úprava týkající se bytového družstva je zakotvena především v zákoně o obchodních korporacích a obecná ... Více

0
Kdy je možné se v civilním řízení bránit dovoláním

30.9.2021 02:39:45 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, který se podává proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím soudu, který rozhodoval věc v prvním stupni. Mimořádnost dovolání spočívá mimo jiné i v tom, že je ... Více

0
Zástavní právo

30.9.2021 02:39:43 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Zástavní právo slouží věřitelům k zajištění jejich pohledávky pro případ, že tento dluh nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku ... Více

0
Nečinnost žalované strany v soudním řízení může vést k vydání rozsudků pro uznání nebo pro zmeškání

30.9.2021 02:39:41 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Rozsudek patří mezi soudní rozhodnutí, jimiž je meritorně rozhodováno o věci samé. Rozsudkem tak může soud uplatňovaný nárok žalobci přiznat nebo naopak žalobu zamítnout či nárok žalobci přiznat pouze částečně a ve zbylé části ... Více

0
Jaké předpoklady vedou k osvojení

30.9.2021 02:39:39 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, kdy předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být vždy v souladu s jeho zájmy. Osvojením ... Více

0
Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

30.9.2021 02:39:36 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon o specifických zdravotních službách, který mimo jiné stanoví novou povinnost pro zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance lékaře, který bude na základě písemné smlouvy zajišťovat pracovnělékařské služby. Pracovnělékařské služby jsou ... Více

0
Nájem prostorů sloužících k podnikání

30.9.2021 02:39:34 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Nájem prostorů sloužících k podnikání upravuje stejně jako nájem bytu občanský zákoník, nevztahují se však na něj tak striktní pravidla. U pronájmu prostorů sloužících k podnikání tak mají smluvní strany daleko větší smluvní volnost a mohou si sjednat si tak podmínky ... Více

0
Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

30.9.2021 02:39:32 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou osobu (zmocnitel) jejím jménem. Ze zastoupení následně vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Kromě smluvního ... Více

0
K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

30.9.2021 02:39:30 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jelikož při výkonu pracovní činnosti přicházejí zaměstnanci často do styku s majetkem vyšší hodnoty, je ... Více

0
Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

30.9.2021 02:39:27 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

K šikaně nemusí docházet pouze při výkonu vojenské služby, na školách. K šikanóznímu chování vůči jinému může docházet i na jiných místech, a to například v pracovním prostředí. Tento jev se odborně nazývá ... Více

0
Družstevní, nájemní a vlastní bydlení aneb výhody a nevýhody

30.9.2021 02:39:25 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Paní Jarmila Malinová se rozhodla opustit společnou domácnost, kterou vedla se svým přítelem Lubomírem, a to proto, že s ním již dále nechtěla žít pod jednou střechou, neboť Lubomír měl sklon k alkoholu a také ji psychicky týral. Pro nové bydlení si vyhlídla tři dobře ... Více

0
Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení

30.9.2021 02:39:23 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Bezdůvodné obohacení kdysi právní úprava označovala mimo jiné také jako neoprávněný majetkový prospěch. Bez ohledu na právní terminologii se jedná obvykle o situaci, kdy je jedna osoba bezdůvodně zvýhodněna na úkor jiné osoby, přičemž toto zvýhodnění obvykle spočívá ... Více

0
Předsmluvní odpovědnost

30.9.2021 02:39:21 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a není tak povinen uzavřít smlouvu, pokud o ní není plně přesvědčen, nicméně i jednání směřující k uzavření smlouvy musí být stranami vedeno v souladu s principem poctivosti. Občanský zákoník výslovně upravuje nepoctivé ... Více

0
Založení spolku

30.9.2021 02:39:18 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Vinaři z obce Vínovice se rozhodli sdružit za účelem pořádání společenských akcí, na kterých se budou koštovat vína z blízkého okolí. Inspirovali se sousední vesnicí Vínovničky, kde jim poradili registrovat se na ... Více

0
Právo stavby

30.9.2021 02:39:16 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

S účinností nového občanského zákoníku došlo k obnovení principu superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě nebo jinými slovy, stavba se stává součástí pozemku, na němž je postavena. Jako každá zásada i tato má své výjimky, přičemž jednou z nich je právo ... Více

0
Nemovitost bez příjezdové cesty

30.9.2021 02:39:14 (368 dnů, 11 hodin a 57 minut)

Tento článek je zaměřen na možnosti, které nabízí platná právní úprava v případě, vlastníte-li nemovitost, k níž není zajištěn přístup z veřejné komunikace. V tomto článku vám poskytneme pět rad, jakým způsobem lze zřídit přístup k ... Více